Algemene Voorwaarden

Glashandel Nederland / Out Of Factory B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Glashandel Nederland: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Out Of Factory B.V. mede handelend onder de naam Glashandel Nederland (vestigingsadres Kaya Tert 45 Willemstad (Curacao), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curacao onder KvK-nummer 141547;
b. klant: de wederpartij die via de website een bestelling bij Glashandel Nederland plaatst;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Glashandel Nederland en de klant;
d. product: het product dat door Glashandel Nederland wordt geleverd;
e. website: de website www.glasherstel-nederland.nl, die door Out Of Factory B.V. wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die via de website tot stand komen.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Glashandel Nederland vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Glashandel Nederland niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Glashandel Nederland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Het aanbod
3.1. Het op de website vermelde aanbod is vrijblijvend.
3.2. Glashandel Nederland is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten of op de website.
3.3. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in folders of in andere publicaties, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 5. Prijzen
5.1. De vermelde prijzen zijn exclusief btw.
5.2. De vermelde prijzen zijn exclusief verzend- of transportkosten.
5.3. Glashandel Nederland heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
5.4. Gedurende de geldigheidsduur van een aanbod worden prijzen niet verhoogd, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van een verhoging van het btw-tarief.

Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst
6.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
6.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Glashandel Nederland de klant via de e-mail een bevestiging dat Glashandel Nederland de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail is een omschrijving van de bestelling opgenomen en het ordernummer van de klant. Indien de klant niet een correcte bestelling heeft geplaatst, bijvoorbeeld door het verkeerd invullen van de afmetingen, dan dient de klant direct telefonisch contact op te nemen met Glashandel Nederland om de bestelling te corrigeren. De bestelling kan alleen gecorrigeerd worden indien Glashandel Nederland nog geen aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
6.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 7. Afmetingen
7.1. De afmetingen dienen tijdens het bestelproces op de website in millimeters door de klant te worden opgegeven.
7.2. Glashandel Nederland kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het verkeerd opgeven door de klant van afmetingen, bijvoorbeeld indien de klant de afmetingen in centimeters invult, en/of voor het door de klant verkeerd uitvoeren van het inmeten. Geleverde producten die op basis van het verkeerd opgeven van afmetingen en/of het verkeerd uitvoeren van het inmeten zijn vervaardigd, dienen door de klant te worden afgenomen en te worden betaald.

Artikel 8. Betaling
8.1. De klant kan de via de website geplaatste bestelling betalen via iDEAL.

Artikel 9. Levering
9.1. De levertijd is ongeveer 2 weken. Deze levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen.
9.2. De levertijd vangt aan op het moment dat Glashandel Nederland de betaling van de klant heeft ontvangen.
9.3. In het geval dat de levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.4. Indien Glashandel Nederland de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Glashandel Nederland contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe levertijd overeengekomen. Wil de klant geen nieuwe levertijd overeenkomen, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Glashandel Nederland reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding. 9.5. De hoogte van de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan de klant kenbaar gemaakt.
9.6. Het risico van verlies of beschadiging van het product gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant is bezorgd.
9.7. Het product wordt bezorgd op het door de klant opgegeven adres, voor zover deze bereikt kan worden zonder obstakels. Is er wel sprake van een obstakel, dan wordt het product bezorgd tot aan het obstakel. 9.8. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.

Artikel 10. Herroepingsrecht
10.1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Glashandel Nederland zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op de vereisten voor gebruikmaking van het ontbindingsrecht. 10.2. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
10.3. Lid 1 van dit artikel is uitdrukkelijk niet van toepassing indien het geleverde product naar de specificaties van de klant is vervaardigd. Dit is o.a. het geval indien de klant glas, ventilatieroosters, latten e.d. op maat bij Glashandel Nederland besteld heeft. De meeste producten die op de website worden aangeboden, worden voor de klant op maat gemaakt en op deze producten zal het herroepingsrecht zoals omschreven in lid 1 van dit artikel dan ook niet van toepassing zijn.

Artikel 11. Klachten
11.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct en uiterlijk binnen 8 dagen na de levering aan Glashandel Nederland gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Glashandel Nederland meldt, dan is Glashandel Nederland niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
11.2. Klachten kunnen gemeld worden bij:
Glashandel Nederland / Out Of Factory B.V.
Kaya Tert 45
Willemstad (Curacao)
Tel: 0252-622254
e-mail: info@glasherstel-nederland.nl
11.3. Klachten worden door Glashandel Nederland binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
11.4. Door Glashandel Nederland als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij worden gerepareerd, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Glashandel Nederland.

Artikel 12. Garantie
12.1. Op geleverd dubbel isolerend glas wordt door de leverancier van Glashandel Nederland een fabrieksgarantie gegeven van 10 jaar. Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op het dicht zijn van de eenheid. Dit betekent dat de leverancier garandeert dat gedurende 10 jaar te rekenen vanaf het moment van de levering er geen vermindering van doorzicht zal ontstaan door condensvorming in de spouw. 12.2. De factuur is het garantiebewijs.
12.3. De garantie vervalt en klachten over het geleverde product worden niet in behandeling genomen indien:
a. de klant gebreken aan het geleverde product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Glashandel Nederland meldt;
b. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;
c. de door Glashandel Nederland verstrekte gebruiksinstructies en controles niet nauwkeurig zijn opgevolgd;
d. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant;
e. het geleverde product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
f. gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, rook, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
g. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
h. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
i. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.
12.4. Het vervangen van producten verlengt de garantieperiode niet.
12.5. De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Glashandel Nederland heeft voldaan.
12.6. De klant dient Glashandel Nederland of de door Glashandel Nederland ingeschakelde derden de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.
12.7. De garantie op de geleverde producten is te allen tijde beperkt tot de fabrieksgarantie die door haar leveranciers aan Glashandel Nederland op de producten wordt gegeven.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Glashandel Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
13.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Glashandel Nederland is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
13.3. Glashandel Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Glashandel Nederland is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals verkeerde afmetingen.
13.4. Glashandel Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing of de door Glashandel Nederland verstrekte instructies.
13.5. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Glashandel Nederland geleverde, sluit Glashandel Nederland iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
13.6. Glashandel Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.7. Indien Glashandel Nederland aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Glashandel Nederland beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Glashandel Nederland gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Glashandel Nederland beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Glashandel Nederland of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Glashandel Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Glashandel Nederland liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; weersinvloeden; gehele of gedeeltelijke werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren aan Glashandel Nederland door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Glashandel Nederland of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Glashandel Nederland of van de door haar ingeschakelde transporteur het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen of het nemen door de overheid van andere maatregelen wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.
14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Glashandel Nederland ten gevolge waarvan Glashandel Nederland haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
14.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Glashandel Nederland niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Glashandel Nederland als de klant gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Glashandel Nederland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
15.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Glashandel Nederland mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 17. Beveiliging en internet
17.1. Glashandel Nederland zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Glashandel Nederland kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1. Op elke overeenkomst tussen Glashandel Nederland en de klant is Nederlands recht van toepassing.
18.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Glashandel Nederland worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Glashandel Nederland gevestigd is. De klant heeft 1 maand de tijd nadat Glashandel Nederland zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.